Gandaki Province

Gandaki Province Executive Committee (Pokhara, Kaski)

SN

Name

Designation

Phone No.

Email

1

Ar. Baburam Bhandari

Chairperson

9856023501

fdpokhara@gmail.com

2

Er. Dhruba Raj Bhattarai

Vice Chairperson

9856030803

dhruba.bindu@gmail.com

3

Er. Deepak Thapa

Secretary

9846155329

thapadeepakwrc99@gmail.com

4

Er. Bishnu Prasad Khanal

Joint- Secretary

9857061232

wrcengineers232@gmail.com

5

Er. Sobit Bahadur Chhetri

Treasurer

9857631583

sbchhetri31583@gmail.com

6

Er. Sarmila Gautam

Member

9846525911

electsweetsaru1994@gmil.com

7

Er. Bimal Acharya

Member

9856038700

bimal.bikal75@gmail.com

8

Er. Krishna Prasad Poudel

Member

9856090985

oceankp69@gmail.com

9

Er. Hari K.C.

Member

9846104162

harikc@wrc.edu.np

10

Er. Hari Kala Thapa Gurung

Member

9856048310

pragati.engineering@yahoo.com

11

Er. Dr. Keshav Basnet

Member

9856020900

basnet.keshav@gmail.com

12

Er. Ram Kumar Shrestha

Member

9856029169

rswornimsamjhana@gmail.com

13

Er. Bhagwan Kunwar

Member

9846530866

bhagwankunwar@gmail.com

14

Er. Anish Kumar Dhakal

Member

9846278321

er.anish10@gmail.com

15

Er. Pradeep Neupane

Member

9851197274

pradeepneupane511@gmail.com